Algemene Voorwaarden Mediya B.V.

Besloten Vennootschap Mediya (hierna: Mediya) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88965988 en is gevestigd aan Esterelstraat 3 (5022 MD) te Tilburg.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever met een beschrijving van de Diensten verricht door Mediya en de begroting van de aan die Diensten verbonden kosten.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: De Diensten die Mediya aanbiedt, zijn (online) marketing en communicatie diensten in de breedste zin van het woord waaronder designen en ontwikkelen van websites en andere digitale middelen, strategie ontwikkeling en uitwerking ervan, creëren van campagnes en content waaronder optimalisatie website (SEO).

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Mediya heeft aangesteld, projecten aan Mediya heeft verleend voor Diensten die door Mediya worden uitgevoerd, of waaraan Mediya een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Mediya, alsmede voorstellen van Mediya voor Diensten die door Mediya aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Mediya waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

7. Mediya: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

8. Social media: Het Facebook, Instagram of ander social media account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van Mediya.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Mediya elke Overeenkomst tussen Mediya en Opdrachtgever en op elke dienst die door Mediya wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mediya aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Mediya is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Mediya niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

11. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

12. In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van Mediya om welke reden dan ook, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van het voorgaande lid bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Mediya gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Mediya is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Mediya het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Mediya gegronde reden te weigeren.

3. Desgevraagd zal Opdrachtnemer vóór aanvang van de Diensten, de Diensten (nader)
schriftelijk vastleggen. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Mediya zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mediya nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever op een Aanbod c.q. Overeenkomst van Mediya een ondubbelzinnig akkoord geeft schriftelijk. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Mediya na een mondelinge opdracht van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en hij Opdrachtgever hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht.

2. Mediya is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Mediya worden bevestigd aan Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met Mediya wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Mediya wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Mediya is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst en ontbinding

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Mediya een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Mediya kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op Mediya.

3. Een voortijdige beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtgever is daarnaast het resterende begrote bedrag zoals opgenomen in het Aanbod als zijnde vergoeding verschuldigd aan Mediya, tenzij anders overeengekomen.

4. Zowel Opdrachtgever als Mediya kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Mediya nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Mediya zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Mediya staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Mediya uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Mediya de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Indien de Diensten van de Mediya  zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke
vastlegging, is de inhoud van het Aanbod samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Opdracht.

4. Mediya zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Mediya aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Mediya heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

6. Bij de uitvoering van de Diensten is Mediya niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Mediya, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

7. Mediya is gerechtigd om na goedkeuring door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Mediya aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Mediya of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Mediya recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Ten behoeve van haar Diensten maakt Mediya van de contacten met Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt indien de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Mediya aanleiding geeft. In het geval Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per omgaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning het toestaat dat een wachttijd van een werkdag in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.

10. Het creëren van content, visuele werken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Mediya die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Mediya hanteert. Mediya heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

11. Mediya is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Mediya gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

Artikel 7 – (Op)Levering

1. Alle door Mediya opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Mediya bij Overeenkomst bepaald. Mediya zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Mediya of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Mediya recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Het door Mediya geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Mediya gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.

Artikel 8 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 9 – Garanties

Mediya voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Daarbij geeft Mediya uitdrukkelijk geen garanties.

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Mediya verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Mediya niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Mediya kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Mediya gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Mediya.

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Mediya mogelijk te maken.

4. Voor zover is overeengekomen dat Mediya content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social media account dan wel andere accounts en diensten van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Mediya hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.

5. De Opdrachtgever is gehouden om de Mediya te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Mediya ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Diensten.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan direct of indirect om personeel van Mediya aan te werven. Indien Opdrachtgever inbreuk maakt op deze bepaling is zij een direct opeisbare vergoeding van 25.000 euro aan Mediya verschuldigd.

7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om ingehuurde derden van Mediya direct te benaderen voor Opdrachtgever zonder toestemming van Mediya. Ingeval Opdrachtgever inbreuk maakt op deze bepaling is zij een direct opeisbare vergoeding van 25.000 euro aan Mediya verschuldigd.

8. Opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van de merknaam en het logo van Opdrachtgever door Mediya voor reclame- en marketingdoeleinden.

 

Artikel 11 – Adviezen en Growth Hacking

1. Mediya kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Mediya de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Mediya verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Mediya verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Mediya wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Mediya gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Mediya kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Mediya schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 – (Online) Marketing, Growth Hacking en communicatie

1. Mediya garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing en communicatiediensten. Evenmin kan Mediya hierover toezeggingen doen doch zal Mediya zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een verbeterde zichtbaarheid te proberen te bereiken.

2. Ingeval van andere marketingdiensten zoals direct mailing en/of email automation, is Mediya nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Mediya niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Mediya. Mediya zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

Artikel 13 – SEO (Search Engine Optimization)

1. Mediya is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO (Search Engine Optimization)-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn. 

2. Mediya is afhankelijk van de bijdrage van Opdrachtgever dan wel derden en is derhalve niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden vanwege Opdrachtgever dan wel derden. 

3. Aansprakelijkheid van Mediya voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Mediya is uitgesloten. 

4. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Mediya het recht om de verkregen links te verwijderen. 

5. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden de doorgevoerde aanpassing van Mediya in stand gelaten. Indien deze dienen te worden aangepast of verwijderd worden door kosten doorberekend aan Opdrachtgever, deze kosten vallen niet onder deze Overeenkomst.

6. Mediya is niet aansprakelijk voor de gemeten zoekwoordposities en de wijze waarop deze tot stand komen.

7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content die door Mediya ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst door het aangaan van de Overeenkomst. Content wordt geplaatst nadat deze voorafgaand, dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle is voorgelegd aan Opdrachtgever per e-mail.

8. Mediya bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Mediya aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’. 

9. Indien materiaal (foto, video of geluidsmateriaal) beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Mediya zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Mediya is Mediya hiervoor niet aansprakelijk. 

10.Voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts is Mediya niet verantwoordelijk. 

11. Mediya is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty. 

12. Mediya is ten aanzien van Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO, penalties, daling van posities, daling van traffic.

13. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen indien de website niet in beheer is van Mediya is. 

14. Door Mediya opgezette Social media kanalen kunnen na beëindiging van de Overeenkomst in overleg worden overgedragen. Uitgesloten hiervan zijn betaalde social media accounts en platformen die Mediya heeft opgezet voor het gebruik door meerdere opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence. 

15. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd door derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst dienen deze kosten door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 14 – Content creation

1. Mediya kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation in de breedste zin van het woord al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal Mediya schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Mediya kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten, duur van de Overeenkomst of andere externe factoren naar inzicht van Mediya een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

4. Het auteursrecht op de werken van Mediya berust uitsluitend bij Mediya, tenzij expliciet anders overeengekomen dan wel nadat het recht aan het einde van de Overeenkomst is overdragen aan Opdrachtgever. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Mediya in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Mediya is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

Artikel 15 – Ontwikkeling Website

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

3. Mediya is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

5. De door Mediya ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

6. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Mediya. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Mediya, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Mediya zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Mediya.

7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Mediya verplicht om door Mediya verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Mediya wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Mediya gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Mediya verplicht om door Mediya gevraagde teksten en afbeeldingen aan te leveren, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Mediya wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Mediya gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging en zal Mediya de volledige vergoeding van de genoemde bedragen in de Overeenkomst in rekening brengen.

Artikel 16 – Onderhoud

1. Indien overeengekomen, zal Mediya onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Mediya, waarna Mediya overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Mediya gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Mediya. 

4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Mediya, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de programmatuur.

Artikel 17 – Hostingdiensten

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Mediya het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Mediya beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Mediya gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

4. Mediya komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Mediya het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die Mediya kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

6. Opdrachtgever vrijwaart Mediya voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Mediya is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

8. Mediya kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Mediya bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Mediya gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Mediya.

10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts.

4. Mediya kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Mediya bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 19 – Domeinregistratie

1. Mediya biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt. Opdrachtgever is ten alle tijden eigenaar van het domein.

2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Mediya heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Mediya niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Mediya. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.

3. Opdrachtgever is Mediya een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. Opdrachtgever ontvangt geen restitutie van de betaalde gelden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Mediya voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Mediya als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Mediya zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 20 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Mediya is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. Wijzigingen zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Mediya, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.

2. Indien Mediya meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Mediya gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Mediya worden overschreden.

Artikel 21 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Mediya voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden en overige kosten worden achteraf berekend aan de hand van de door Mediya opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden die door Mediya ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen eventueel vermeerderd met een bureauopslag.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een budget dient Opdrachtgever 50% van het overeengekomen budget vooruit te betalen aan Mediya alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Mediya gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.

9. Mediya is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de index voor consumentenprijzen(CPI), gebaseerd op de meest recente reeks. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen dan wel een andere betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mediya.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

12. Mediya kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van de Opdrachtgever een zekerheidstelling voor de betalingen verlangen.

13. Indien een automatische incasso mislukt zal Mediya de extra gemaakte administratieve kosten ofwel dispuutkosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 22 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Mediya zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vermeerderde met 1% vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Mediya meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De (buiten)gerechtelijk kosten kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

 

Artikel 23 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Mediya gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Mediya de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@mediya.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Mediya verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Mediya tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Mediya op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Mediya is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Mediya zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 24 – Eigendomsvoorbehoud

1. Mediya levert alle werken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Mediya heeft voldaan.

2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde (visuele) werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Mediya worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 25 – Opschorting en ontbinding

1. Mediya heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Mediya gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Mediya is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Mediya is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Mediya te vergoeden voor elk financieel verlies dat Mediya lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 26 – Overmacht

1. Mediya is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Mediya is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

3. Indien Mediya bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 27 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Mediya alleen geacht te bestaan indien Mediya dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Mediya, is Mediya uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Mediya binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Mediya deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Mediya in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Mediya leidt tot aansprakelijkheid van Mediya, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Mediya. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitbetaald.

4. Mediya sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Mediya is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Mediya voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Mediya geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Mediya.

6. Mediya is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door Mediya (op)geleverde werk.

7. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de werkzaamheden, doch op de betreffende dag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst, is Mediya gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Enige door Mediya opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Mediya.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van Mediya is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Mediya opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ßte allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Mediya. Mediya is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Mediya nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Mediya haar eigen advies.

12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Mediya sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Mediya geleverde Diensten.

13. Mediya staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mediya verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

14. Mediya is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

15. Mediya is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen en de website.

16. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.

18. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mediya vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mediya binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Mediya.

19. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Mediya vervalt in elk geval na verloop van 3 maanden na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 28 – Geheimhouding

1. Mediya en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Mediya bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Mediya is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Mediya opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Mediya steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Mediya op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Mediya zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mediya niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Mediya aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Mediya vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Mediya vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Mediya is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Mediya en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 29 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Mediya waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, broncodes, publiciteitsmaterialen, modellen, rapportages, film en video materiaal worden overgedragen aan Opdrachtgever nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan Mediya is verschuldigd heeft voldaan.

2. Mediya zal de materialen als omschreven in het eerste lid aan het einde van de Overeenkomst gedurende een periode van maximaal 3 maanden bewaren. Na afloop van deze termijn zal Mediya de materialen vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog materiaal wenst in te zien, dient zij dit binnen de gestelde termijn van 6 maanden overeen te komen met Mediya. Hiervoor is Mediya gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Mediya rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediya. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Mediya opgeleverde zaken, dient Mediya expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mediya rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Mediya behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Mediya, tenzij anders overeengekomen.

7. Het is Mediya toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het werk. Indien Mediya door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

9. Opdrachtgever vrijwaart Mediya voor aanspraken van derden van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Mediya onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

 

Artikel 30 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Mediya verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Mediya zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Mediya van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Mediya voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Mediya voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mediya verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 31 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Mediya of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@mediya.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mediya de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Mediya zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 32 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Mediya en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Mediya heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mediya en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Tilburg, 14 september 2023